GDPR

Elvari KBs hantering av personuppgifter

Den 25:e maj 2018 träder den nya personuppgiftslagen i kraft (GDPR). Elvari KB har anpassat sin hantering av personuppgifter så att den nya lagen efterlevs. Detta
dokument beskriver Elvari KBs policy och är avsedd att spridas till de kunder som efterfrågar information om hantering av personuppgifter. Elvari KB är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som finns i våra register och ska se till att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress till en fysisk person.

De personuppgifter vi samlar in är endast de som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera, tillgodose och fullgöra de förpliktelser vi har gentemot våra kunder. I många fall hanterar vi även personuppgifter som hör till våra kunders personal. I de fallen är vi personuppgiftsbiträden och kunden är då ytterst ansvarig för att dessa personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Elvari KB begränsar åtkomsten för all kundinformation i våra system så att de bara kan kommas åt av de som verkligen behöver. De som har tillgång till kundens information är endast den som aktivt arbetar med kundens uppdrag samt teknisk support. Det gör vi för att kunden ska känna sig trygg med att inga obehöriga får information som de inte har rätt till och för att kunden ska veta att dess ansvar som
personuppgiftsansvarig för ditt företag uppfylls. Enklare kontaktuppgifter till kunden, såsom faktura- och e-postadress, är tillgänglig för samtliga medarbetare för att underlätta våra kontaktvägar.

Vidareförmedling av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Spärr mot direktreklam

Den som är registrerad i ett företag eller en förening har rätt att motsätta sig att dennes personuppgifter som finns hos Elvari KB används för direktmarknadsföring. Detta är en rättighet man har enligt personuppgiftslagen GDPR. Anmälan om s k reklamspärr för enskilda personer kan lämnas in via brev eller e-post till jens@elvari.com. Elvari KB kommer dock aldrig att använda insamlade personuppgifter i reklamsyfte.

Rätt att begära information

Om någon vill veta vilka personuppgifter som Elvari KB behandlar om sig kan denne begära ett registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen. På så sätt kan denne en gång per år utan kostnad få skriftlig information om vilka uppgifter som finns registrerade om sig.